Aktualności

Zaprasza,y na  Seminarium informacyjne  dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji do ZSK, które odbędzie się  23-24 listopada 2017 r.  Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji bądź też zewnętrznym zapewnianiem jakości nadawania kwalifikacji, w tym m.in. do reprezentantów (kadry menedżerskiej, nauczycieli, trenerów, asesorów, egzaminatorów, doradców zawodowych lub edukacyjno-zawodowych):

•szkół, uczelni, firm szkoleniowych,

•firm doradczych/konsultingowych (w szczególności tych, które działają w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi),

•izb rzemieślniczych i cechów rzemiosł,

•centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego,

•zakładów doskonalenia zawodowego,

•instytucji rynku pracy (urzędów pracy, agencji zatrudnienia, biur karier itd.),

•organizacji pozarządowych zrzeszających przedstawicieli różnych branż/sektorów (stowarzyszeń, fundacji itd.),

a także do wszystkich innych osób zainteresowanych uzyskaniem informacji w tym zakresie (pracodawców, w tym osób reprezentujących działy odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi, przedstawicieli władz samorządowych itd.).

Uczestnicy seminariów dowiedzą się:

•jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę by zaprojektować proces walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych,

•jakie osoby powinny być zaangażowane w realizację poszczególnych etapów walidacji,

•czym należy się kierować, dobierając metody, które mają być zastosowane na każdym z tych etapów (w tym metody weryfikacji),

•jak powinien wyglądać schemat walidacji i jakie informacje powinny znaleźć się w scenariuszu walidacji,

•jakie elementy składają się na wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,

•jak prowadzić ewaluację wewnętrzną w instytucji certyfikującej oraz jakie są cele ewaluacji zewnętrznej, za którą odpowiedzialny jest podmiot zewnętrznego zapewniania jakości.

 

Seminarium informacyjne dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji do ZSK 23-24 listopada 2017 r. 

Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa (sala Jagoda, Parter). 

1 dzień 

23 listopada 2017 r 09:00 – 10:00  Rejestracja uczestników 
10:00 – 10:30  Powitanie uczestników i wprowadzenie

Maciej Tauber, IBE 

10:30 – 11:00  Zintegrowany System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji

Emilia Danowska-Florczyk, IBE 

11:00 – 11:30  Proces włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK

Boris Poleganow, IBE 

11:30 – 11:50  Przerwa 
11:50 – 13:30  Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji wraz ze wskazaniem wymagań wobec podmiotów w zakresie walidacji

Karolina Malinowska, Piotr Bordzoł, Radosław Kaczan IBE 

13:30 – 14:30  Lunch 
14:30 – 15:00  Formularz do opisywania kwalifikacji

Piotr Rycielski, IBE 

15:00 – 16:00  Dyskusja i podsumowanie spotkania

 

 

2 dzień 

24 listopada 2017 r. 08:00 – 09:00  Rejestracja uczestników 
09:00 – 09:15  Powitanie uczestników i wprowadzenie

Piotr Rycielski, IBE 

09:15 – 10:30  Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji (praca nad opisem kwalifikacji)
10:30 – 10:45  Przerwa 
10:45 – 12:00  Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji (praca mad opisem kwalifikacji)
12:00 – 13:00  Lunch 
13:00 – 15:00  Dyskusja
15:00 – 15:30  Podsumowanie spotkania

W ramach Projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uczestnikom posiedzeń Rady mogą zostać zwrócone koszty przejazdu. O zwrot kosztów mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które na posiedzenie Rady dojeżdżają spoza miasta, w którym odbywa się posiedzenie. „Dojazd” rozumiany jest jako „dojazd z” lub „powrót do” miejsca zamieszkania, bądź też innego miejsca w Polsce, w którym przebywa osoba ubiegająca się o zwrot kosztów. Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonywany tylko na podstawie biletów datowanych na dzień rozpoczęcia i zakończenia spotkania.

Zobacz informację o zasadach zwrotu kosztów

Pobierz wniosek o zwrot kosztów podróży samochodem

Pobierz wniosek o zwrot kosztów podróży pociągiem

 

Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na: Spotkanie: „Porozumienia edukacyjne w branżach turystycznych” Spotkanie odbędzie się dnia 17.11 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Budynek A sala 222 w godz. 10.00

Głównym celem spotkania będą  konsultacje w sprawie opracowania wzorcowego porozumienia o współpracy (porozumienie edukacyjne) między przedsiębiorcami a jednostkami edukacyjnymi Spotkanie w sprawie „Porozumienia edukacyjnego” trwać będzie od godz. 10:00 do godz.14:00.

Po zakończeniu tego spotkania – od godz. 14:00 do godz.15:30 odbędzie się spotkanie w sprawie zatwierdzenia celów sektorowego badania BKL.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną analizą przygotowaną przez ekspertów Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. Tym razem dr hab. prof. SGH Magdalena Kachniewska wraz z mgr Anna Para przygotowały „Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających”

Życzymy miłej lektury

 

 

W piątek 20.10 2017 w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie  odbyła się bardzo ciekawa konferencja na temat prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży.

W Konferencji wzięła udział Przewodnicząca  Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki prof. Hanna Zawistowska (SGH), która przedstawiła referat na temat „Regulacje prawne wymogów kwalifikacyjnych kadry zatrudnionej do obsługi imprez dzieci i młodzieży jako narzędzie realizacji funkcji wychowawczych i edukacyjnych turystyki”.

Organizatorzy konferencji poinformowali, że  w okolicach grudnia powinna pojawić się monografia obejmująca zaprezentowane na konferencji referaty (w formie artykułów) oraz kilka dodatkowych referatów, których m.in. ze względów czasowych nie można było już wprowadzić do programu.

Zapraszamy do pobrania ekspertyzy „Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej” opracowanej przez dr Bartłomiej Walasa z Wyższej Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Celem ekspertyzy jest zestawienie systemów certyfikacji usług i produktów turystycznych w Polsce i za granicą, rozwiązań zarządzania certyfikacjami i identyfikacja weryfikowanych kompetencji osobowych w analizowanych certyfikatów o ile występują. Część wnioskowa zawiera rekomendacje.


Na czym polega system Rad ds. Kompetencji w Polsce ? Jakie są zadania – Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki w obszarze badania rynku pracy w branżach turystycznych ? Jak wygląda rynek pracy w branży turystycznej i w jaki sposób jest on badany ?

(więcej…)

Jednym z ważnych zadań Rady ds. Kompetencji  Sektora Turystyki jest badanie rynku pracy mające istotne znaczenie dla  identyfikacji luk kompetencyjnych w poszczególnych branżach turystycznych. Dla realizacji tak określonego celu przewiduje się m.in przeprowadzenie,   w czwartym kwartale br.  badań kapitału ludzkiego w poszczególnych branżach turystycznych.

W związku z powyższym 12 września br. w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie odbędzie się seminarium połączone z warsztatami  – przygotowującymi  do tych badań. Zapraszamy  do udziału w seminarium.

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r. oceniana jest przez przedsiębiorców pozytywnie. W większości sekcji lepiej niż miesiąc wcześniej, a także lepiej niż w lipcu w latach poprzednich – podał GUS.

(więcej…)

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało raport pt. „Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego” na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców przeprowadzonego w 2016 roku. (więcej…)