Aktualności

Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki oraz  Uniwersytet A Mickiewicza (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Katedra Turystyki i Rekreacji) i Wielkopolska Izba Turystyki mają zaszczyt zaprosić na konferencję„INNOWACJE W KSZTAŁCENIU KADR DLA POTRZEB TURYSTYKI – DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY: EDUKACJA – BIZNES”

Konferencja odbędzie się 2.02 2018 r. w Poznaniu – TARGI Poznań Hala 7 Antresola  ul. Głogowska 14; 60-734 Poznań.

TARGI Poznań Hala 7 Antresola  ul. Głogowska 14; 60-734 Poznań

 

10.02. 2018 r.

Wstępny program

10 luty 2018
9:30 – 10:15 Rejestracja uczestników                                                         
10:15 – 10:20 Otwarcie                                                                                  
Tematyka wystąpień
10:20 – 10:40 Działania Rady ds. Kompetencji Sektora  w obszarze kształcenia i szkolenia kadr dla branż turystycznych – przewodnicząca SRT dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH
10:40 – 11.00 Innowacje w edukacji turystycznej  Uniwersytet im. A Mickiewicza
11:50 – 11:15 Zmiany w kształceniu na poziomie  zawodowym – szkolnictwo branżowe

– przedstawiciel ORE lub MEN.

11:15 – 11.30 Innowacje w turystyce preferowane w UE – Piotr Tatara Doradca Komisarz UE
11:30 – 11:45 Praktyczne przykłady innowacyjnego dokształcania w edukacji  pozaformalnej.-Poznań

 

11:45 -12:05 Luki Kompetencyjne w branżach turystycznych  na podstawie prowadzonych przez Radę wyników badań 6 obszarów –  Prof Tadeusz  Burzyński.
12:05 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 12:45 Współpraca Edukacja –Biznes  przykład uniwersytetu A Mickiewicza w Poznaniu
12:45 – 13:15 Współpraca Edukacja –Biznes na przykładzie szkoły Średniej ZSE Starogard Gdański ZSEH Kołobrzeg  -przedstawiciele ww.
13:15 – 13:30 Funkcjonowanie szkoły branżowej na przykładzie niemieckiej szkoły firmy Herling – przedstawiciel firmy
13:30 -14:00 Dyskusja Potrzeba opracowania wzorcowego porozumienia edukacyjnego –  Moderator: Józef Ratajski 
14:00 – 14:15 Rekomendacje dla  Rady

 

 

 

W naszym serwisie dostępna jest już kolejna analiza dotycząca nabywania kwalifikacji. Tym razem Pani  Agnieszka Borek oraz z dr Karol Świtaj przygotowali opracowaniePrawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena istniejącego stanu i propozycje zmian. Część I Ramy prawne kwalifikacji na poziomie zawodowym i średnim.”

Zapraszamy do lektury

Wszystkim naszym Członkom, Przyjaciołom  oraz wszystkim zaangażowanym w rozwój branży turystycznej chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, a także wielu sukcesów w nadchodzącym roku.

 

Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na SpotkanieWspółpraca przedsiębiorców ze szkołami” oraz „Badanie BKL w branżach turystycznych” Spotkanie odbędzie się dnia 15.12 2017 r. w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Budynek A sala 222 w godz. 10 –do 14
Celem spotkania będzie upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy przedsiębiorców ze szkołami. Przygotowanie do badań BKL w branżach turystycznych.
Przebieg spotkania będzie transmitowany przez Internet.

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację: elaw@sgh.wa

 

Program spotkania

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11.30 1.Informacja na temat seminarium branżowego organizowanego przez MEM w dniach 5- 6.12.2017 r, dla pracodawców branży hotelarsko –gastronomicznej i turystycznej. – –przewodnicząca SRT dr hab.   Hanna Zawistowska, prof. SGH

 

2. Dobre praktyki w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorcami

·      „Innowacyjne kształcenie zawodowe – Doświadczenia ZSE-H Kołobrzeg w kształtowaniu  polskiego systemu dualnego”  Wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu Małgorzata Wietrzycka

·       Doświadczenia w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorcami. Główne problemy. (szczegółowe informacje na temat wystąpień  zostaną podane w terminie późniejszym – po otrzymaniu potwierdzeń)

 

11.30 -. 12.00 Pytania i dyskusja
12.00 -12:30- Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

•    Prezentacja przyjętych celów badań

•    Zaprezentowanie etapów badań i metod badawczych – omówienie możliwości współpracy i kierunków działań

•    Zarys harmonogramu badań

•    Co chcemy wiedzieć? Dyskusja

a)     określenie potrzeb informacyjnych w poszczególnych branżach turystycznych

b)     zdefiniowanie odbiorców badania

c)     określenie sposobów wykorzystania wyników

 
13:30 – 14:00 Rekomendacje dla Rady

 

Za nami kolejne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. Podczas spotkania w warszawskim hotelu Gromada przyjęte zostało sprawozdanie z działalności Rady za rok 2017, oraz przedstawiony plan pracy na rok 2018.

Głównym tematem dyskusji były metody pracy oraz sposoby promocji działalności Rady w branży turystycznej.

Kolejne posiedzenie zaplanowane jest na początek lutego i odbędzie się w podczas targów Tour Salon.

Pobierz sprawozdanie z działalności Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

 

Zaprasza,y na  Seminarium informacyjne  dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji do ZSK, które odbędzie się  23-24 listopada 2017 r.  Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji bądź też zewnętrznym zapewnianiem jakości nadawania kwalifikacji, w tym m.in. do reprezentantów (kadry menedżerskiej, nauczycieli, trenerów, asesorów, egzaminatorów, doradców zawodowych lub edukacyjno-zawodowych):

•szkół, uczelni, firm szkoleniowych,

•firm doradczych/konsultingowych (w szczególności tych, które działają w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi),

•izb rzemieślniczych i cechów rzemiosł,

•centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego,

•zakładów doskonalenia zawodowego,

•instytucji rynku pracy (urzędów pracy, agencji zatrudnienia, biur karier itd.),

•organizacji pozarządowych zrzeszających przedstawicieli różnych branż/sektorów (stowarzyszeń, fundacji itd.),

a także do wszystkich innych osób zainteresowanych uzyskaniem informacji w tym zakresie (pracodawców, w tym osób reprezentujących działy odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi, przedstawicieli władz samorządowych itd.).

Uczestnicy seminariów dowiedzą się:

•jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę by zaprojektować proces walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych,

•jakie osoby powinny być zaangażowane w realizację poszczególnych etapów walidacji,

•czym należy się kierować, dobierając metody, które mają być zastosowane na każdym z tych etapów (w tym metody weryfikacji),

•jak powinien wyglądać schemat walidacji i jakie informacje powinny znaleźć się w scenariuszu walidacji,

•jakie elementy składają się na wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,

•jak prowadzić ewaluację wewnętrzną w instytucji certyfikującej oraz jakie są cele ewaluacji zewnętrznej, za którą odpowiedzialny jest podmiot zewnętrznego zapewniania jakości.

 

Seminarium informacyjne dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji do ZSK 23-24 listopada 2017 r. 

Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa (sala Jagoda, Parter). 

1 dzień 

23 listopada 2017 r 09:00 – 10:00  Rejestracja uczestników 
10:00 – 10:30  Powitanie uczestników i wprowadzenie

Maciej Tauber, IBE 

10:30 – 11:00  Zintegrowany System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji

Emilia Danowska-Florczyk, IBE 

11:00 – 11:30  Proces włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK

Boris Poleganow, IBE 

11:30 – 11:50  Przerwa 
11:50 – 13:30  Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji wraz ze wskazaniem wymagań wobec podmiotów w zakresie walidacji

Karolina Malinowska, Piotr Bordzoł, Radosław Kaczan IBE 

13:30 – 14:30  Lunch 
14:30 – 15:00  Formularz do opisywania kwalifikacji

Piotr Rycielski, IBE 

15:00 – 16:00  Dyskusja i podsumowanie spotkania

 

 

2 dzień 

24 listopada 2017 r. 08:00 – 09:00  Rejestracja uczestników 
09:00 – 09:15  Powitanie uczestników i wprowadzenie

Piotr Rycielski, IBE 

09:15 – 10:30  Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji (praca nad opisem kwalifikacji)
10:30 – 10:45  Przerwa 
10:45 – 12:00  Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji (praca mad opisem kwalifikacji)
12:00 – 13:00  Lunch 
13:00 – 15:00  Dyskusja
15:00 – 15:30  Podsumowanie spotkania

W ramach Projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uczestnikom posiedzeń Rady mogą zostać zwrócone koszty przejazdu. O zwrot kosztów mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które na posiedzenie Rady dojeżdżają spoza miasta, w którym odbywa się posiedzenie. „Dojazd” rozumiany jest jako „dojazd z” lub „powrót do” miejsca zamieszkania, bądź też innego miejsca w Polsce, w którym przebywa osoba ubiegająca się o zwrot kosztów. Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonywany tylko na podstawie biletów datowanych na dzień rozpoczęcia i zakończenia spotkania.

Zobacz informację o zasadach zwrotu kosztów

Pobierz wniosek o zwrot kosztów podróży samochodem

Pobierz wniosek o zwrot kosztów podróży pociągiem

 

Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na: Spotkanie: „Porozumienia edukacyjne w branżach turystycznych” Spotkanie odbędzie się dnia 17.11 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Budynek A sala 222 w godz. 10.00

Głównym celem spotkania będą  konsultacje w sprawie opracowania wzorcowego porozumienia o współpracy (porozumienie edukacyjne) między przedsiębiorcami a jednostkami edukacyjnymi Spotkanie w sprawie „Porozumienia edukacyjnego” trwać będzie od godz. 10:00 do godz.14:00.

Po zakończeniu tego spotkania – od godz. 14:00 do godz.15:30 odbędzie się spotkanie w sprawie zatwierdzenia celów sektorowego badania BKL.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną analizą przygotowaną przez ekspertów Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. Tym razem dr hab. prof. SGH Magdalena Kachniewska wraz z mgr Anna Para przygotowały „Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających”

Życzymy miłej lektury