Seminarium informacyjne  dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji do ZSK

Zaprasza,y na  Seminarium informacyjne  dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji do ZSK, które odbędzie się  23-24 listopada 2017 r.  Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji bądź też zewnętrznym zapewnianiem jakości nadawania kwalifikacji, w tym m.in. do reprezentantów (kadry menedżerskiej, nauczycieli, trenerów, asesorów, egzaminatorów, doradców zawodowych lub edukacyjno-zawodowych):

•szkół, uczelni, firm szkoleniowych,

•firm doradczych/konsultingowych (w szczególności tych, które działają w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi),

•izb rzemieślniczych i cechów rzemiosł,

•centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego,

•zakładów doskonalenia zawodowego,

•instytucji rynku pracy (urzędów pracy, agencji zatrudnienia, biur karier itd.),

•organizacji pozarządowych zrzeszających przedstawicieli różnych branż/sektorów (stowarzyszeń, fundacji itd.),

a także do wszystkich innych osób zainteresowanych uzyskaniem informacji w tym zakresie (pracodawców, w tym osób reprezentujących działy odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi, przedstawicieli władz samorządowych itd.).

Uczestnicy seminariów dowiedzą się:

•jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę by zaprojektować proces walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych,

•jakie osoby powinny być zaangażowane w realizację poszczególnych etapów walidacji,

•czym należy się kierować, dobierając metody, które mają być zastosowane na każdym z tych etapów (w tym metody weryfikacji),

•jak powinien wyglądać schemat walidacji i jakie informacje powinny znaleźć się w scenariuszu walidacji,

•jakie elementy składają się na wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,

•jak prowadzić ewaluację wewnętrzną w instytucji certyfikującej oraz jakie są cele ewaluacji zewnętrznej, za którą odpowiedzialny jest podmiot zewnętrznego zapewniania jakości.

 

Seminarium informacyjne dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji do ZSK 23-24 listopada 2017 r. 

Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa (sala Jagoda, Parter). 

1 dzień 

23 listopada 2017 r 09:00 – 10:00  Rejestracja uczestników 
10:00 – 10:30  Powitanie uczestników i wprowadzenie

Maciej Tauber, IBE 

10:30 – 11:00  Zintegrowany System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji

Emilia Danowska-Florczyk, IBE 

11:00 – 11:30  Proces włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK

Boris Poleganow, IBE 

11:30 – 11:50  Przerwa 
11:50 – 13:30  Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji wraz ze wskazaniem wymagań wobec podmiotów w zakresie walidacji

Karolina Malinowska, Piotr Bordzoł, Radosław Kaczan IBE 

13:30 – 14:30  Lunch 
14:30 – 15:00  Formularz do opisywania kwalifikacji

Piotr Rycielski, IBE 

15:00 – 16:00  Dyskusja i podsumowanie spotkania

 

 

2 dzień 

24 listopada 2017 r. 08:00 – 09:00  Rejestracja uczestników 
09:00 – 09:15  Powitanie uczestników i wprowadzenie

Piotr Rycielski, IBE 

09:15 – 10:30  Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji (praca nad opisem kwalifikacji)
10:30 – 10:45  Przerwa 
10:45 – 12:00  Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji (praca mad opisem kwalifikacji)
12:00 – 13:00  Lunch 
13:00 – 15:00  Dyskusja
15:00 – 15:30  Podsumowanie spotkania